ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

กลุ่มเป้าหมาย


·       โรงงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 โรงงาน สามารถลดการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมทั้งลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต

·       ผู้บริหาร ผู้จัดการสายการผลิตและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยผลิตอย่างน้อย 70 คน เข้าใจ และให้ความสำคัญของการนำหลักการและความรู้ ด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง