ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

วัตถุประสงค์โครงการ


  1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังดิบ โดยลดการใช้พลังงานและทรัพยากร และลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต
  2. พัฒนาต้นแบบการลดการสูญเสียให้เกือบเป็นศูนย์ (Near Zero Waste) สำหรับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบ
  3. ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศด้านพลังงานในโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ
\"project-leftlet\"\"Project