ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

แผ่นพับโครงการ


หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)” เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาขึ้นให้เหมาะสำหรับบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานในสายการผลิต โดยมีบุคลากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 86 คน จาก 10 โรงงาน

ผู้ผ่านการอบรม

ระยะเวลา
การจัดอบรม
(วัน)

จำนวน
ผู้ผ่านการอบรม
(คน)

ผู้ประกอบการและ
ผู้จัดการสายการผลิต

1

15

พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยทำความสะอาด
โม่ และสกัด

1

37

พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยแยกแป้ง

1

36

พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยสลัดแห้ง
และอบแป้ง

1

30

พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยบำบัดน้ำเสียแ
ละผลิตก๊าซชีวภาพ

1

27