ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

กิจกรรมหลักของโครงการ


·        การอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

·        การให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอุตสาหกรรม

·        การส่งเสริมการใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์ (Near Zero Waste)

\"\"
\"\"