ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)” ประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ

  • การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ประกอบด้วยการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแป้ง หลักการและทฤษฎีของหน่วยผลิตแต่ละหน่วยและการทำกิจกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการอบรมภาคปฏิบัติ
  • การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ บุคลากรของโรงงานนำองค์ความรู้ หลักการและทฤษฎีด้านกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทรัพยากรและพลังงานมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการปรับปรุงเครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดใหม่เกิดขึ้นได้การจัดอบรมภาคปฏิบัติ ทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ

คณะทำงานประกอบด้วยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ

บุคลากรของโรงงาน มีหน้าที่ร่วมเลือกโจทย์ในกระบวนการผลิต และดำเนินการปรับปรุง
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับโรงงานเกี่ยวกับโจทย์วิจัยทั้งด้านการจัดการและเทคนิค
ผู้เชี่ยวชาญ

มีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการ รวมทั้งควบคุมคุณภาพของงาน