ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ผลสำเร็จของโครงการ


หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาขึ้นให้เหมาะสำหรับบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานในสายการผลิต โดยมีบุคลากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลงผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 86 คน จาก 10 โรงงาน

ผู้ผ่านการอบรม
ระยะเวลาการจัดอบรม (วัน)
จำนวนผู้ผ่านการอบรม (คน)
ผู้ประกอบการและผู้จัดการสายการผลิต 1 15
พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยทำความสะอาด โม่ และสกัด 1 37
พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยแยกแป้ง 1 36
พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยสลัดแห้ง และอบแป้ง 1 30
พนักงานในสายการผลิต จากหน่วยบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ 1 27