ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

เกี่ยวกับเรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรงงาน สามารถลดต้นทุนการผลิตรวมได้ 78 ล้านบาทต่อปี และเพิ่มโอกาสทางการผลิตคิดเป็นมูลค่า 88 ล้านบาทต่อปี

กรุงเทพฯ/22 มกราคม 2556 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)" มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยโรงงานทั้ง 10 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร สามารถลดต้นทุนการผลิตรวมลดลง 78 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย 7.8 ล้านบาทต่อโรงงาน) และเพิ่มโอกาสทางการผลิตคิดเป็นมูลค่า 88 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย 8 ล้านบาทต่อโรงงาน) โดยจำแนกได้เป็นการลดการสูญเสียแป้งระหว่างกระบวนการผลิตมูลค่า 72 ล้านบาทต่อปี ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตมูลค่า 0.9 ล้านบาทต่อปี ลดการใช้เชื้อเพลิงคิดเป็นมูลค่า 5 ล้านบาทต่อปี และอื่นๆ เช่น ลดการเปลี่ยนฟันโม่ ลดการใช้กำมะถัน เป็นต้น คิดเป็นมูลค่า 0.4 ล้านบาทต่อปี

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

คุณวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผลผลิตหัวมันสำปะหลังกว่าร้อยละ 60 ถูกใช้ในการผลิตแป้งมัน และแป้งมันมากกว่าร้อยละ 56 เป็นสินค้าส่งออก นอกจากนี้ แป้งมันที่ใช้ภายในประเทศยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมดัดแปรหลายประเภท เช่น กระดาษ อาหาร สารเคมี ปัจจุบันมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังประมาณ 70 โรงงาน กำลังการผลิตแป้งรวม 3.5 - 4 ล้านตันต่อปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร การใช้ประโยชน์จากของเสียในกระบวนการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการการผลิตได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาที่เกิดจากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ปรับปรุงระบบการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการแป้งมันสำปะหลังไทย ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่องทางการตลาด ในประเทศและต่างประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณ รื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์
ผู้จัดการโครงการ
หมายเลขโทรศัพท์ (+66 8) 3448-3079 หมายเลขโทรสาร (+66 2) 452-3455
E-mail address: starchzerowaste@gmail.com, rewyolp@hotmail.com