ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH
รื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียเชิงเกษตร (EcoWaste)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ซอยเทียนทะเล 25 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : (662) 470-7524
โทรสาร : (662) 452-3455
E-mail : starchzerowaste@gmail.com

ลิงค์

หน่วยงานหลัก
NSTDA
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Biotech
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
สถาบันการศึกษา
CSTRU
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
SUT
ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
PDTI
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงานภาครัฐ
Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม
diw
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
dip
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
energy
กระทรวงพลังงาน
dede
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
moac
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
moc
กระทรวงพาณิชย์
dft
กรมการค้าต่างประเทศ
dit
กรมการค้าภายใน
สมาคมที่เกี่ยวข้อง
fti
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ttsa
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ttsa
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
tapiocathai
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
ttta
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
nettathai
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
INVENT
PROTEKT
BiWaRE- Biomass and Waste for Renewable Energy
Integrated cassava project
International starch institute
เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการก๊าซชีวภาพจากของเสียการเกษตร