ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

กลุ่มเป้าหมาย


โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังจำนวน 10 โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างน้อยร้อยละ 5 ของประสิทธิภาพการผลิตเดิม ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้งที่พัฒนาโดยสวทช.