ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนสมาชิก

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สังคมแป้งมันสำปะหลัง” กรุณาลงทะเบียน โดยจะแจ้งยืนยันสถานะภาพการเป็นสมาชิกของท่านกลับไปยัง e-mail address ที่ท่านแจ้ง รายละเอียดเพิ่มเติม


สังคมแป้งมันสำปะหลัง

การสร้างเครือข่าย (Networking) หรือการรวมกลุ่มธุรกิจ (Clustering) ภายในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการประสานพลังร่วมกันขับเคลื่อนความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจโดยรวมให้มีความแข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ เหตุนี้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย” จึงได้ก่อตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์แห่งทศวรรษในการที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในเวทีการค้าโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย

เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกัน มีความต้องการและเป้าหมายเดียวกัน เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน แสวงหาวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งการที่องค์กรร่วมมือกันในเครือข่ายก็เพื่อจะผสานจุดแข็งของกันและกันในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกันผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้นอันหมายถึงความการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกันระหว่างองค์กรในเครือข่าย คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยให้มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวเองเข้าสู่โอกาสทางการตลาดใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ก่อเกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ซึ่งในที่สุดจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เครือข่ายนี้จะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยต่อไป

ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมเครือข่าย
  1. ได้รับข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมภายในเครือข่าย ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทั้งเว็บไซต์ www.thailandtapiocastarch.net และจดหมายข่าว
  2. เกิดเครือข่ายในธุรกิจประเภทเดียวกันและกลุ่มธุรกิจสนับสนุน รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการต่างๆได้ ทำให้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันอาจจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและขยายโอกาสทางการตลาดให้กว้างขวางขึ้น
กิจกรรมภายใต้เครือข่าย
  1. สร้างช่องทางในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลข่าวสารภายในเครือข่าย
  2. จัดทำแผนความต้องการของกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย

จึงขอเชิญชวน กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแปรรูป กลุ่มผู้จำหน่าย กลุ่มผู้ส่งออก และกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย ตลอดจนผู้สนใจ สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ ซึ่งผู้สมัครสมาชิก จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและส่งรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป