ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

กิจกรรมหลักของโครงการ


การอบรมให้ความรู้จะกระทำโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

เนื้อหาหลักประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ภาคทฤษฎี 

สำหรับผู้บริหาร 2 วัน: วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558
สำหรับพนักงานในสายการผลิต 3 วัน: วันที่ 20-22 ตุลาคม 2558
สถานที่จัดอบรม
ณ อาคาร KMUTT Knowledge Exchange 
(ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่)
 
ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
 
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558-มกราคม 2559