ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมสำหรับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งเนื้อหาโดยสังเขปมีดังนี้

- การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแป้ง หลักการและทฤษฎีของหน่วยผลิตแต่ละหน่วย และการทำกิจกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ไปส่วนของการอบรมภาคปฏิบัติ
 
- การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ บุคลากรของโรงงาน นำองค์ความรู้ หลักการและทฤษฎีด้านกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทรัพยากรและพลังงานมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการปรับปรุงเครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดใหม่เกิดขึ้นได้การจัดอบรมภาคปฏิบัติ ทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ
 
คณะทำงานประกอบด้วยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ
 
            บุคลากรของโรงงาน        มีหน้าที่ร่วมเลือกโจทย์ในกระบวนการผลิต และดำเนินการปรับปรุง
 
            ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม      มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับโรงงานเกี่ยวกับโจทย์วิจัยทั้งด้านการจัดการ และเทคนิค
 
            ผู้เชี่ยวชาญ                     มีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านเทคนิค และวิชาการ รวมทั้งควบคุมคุณภาพของงาน