ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ที่มาโครงการ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียเกษตร (ECoWaste) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญโรงงานแป้งมันสำปะหลังดิบที่มีความต้องการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร่วมส่งทีมบุคลากรประจำโรงงานจำนวน 5 ท่าน/ทีม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง” รวมทั้งการแก้โจทย์จริงในอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือจาก 2 ภาคส่วน คือ บุคลากรของโรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ