ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

กลุ่มเป้าหมาย


โรงงานแป้งมันสำปะหลังดิบที่มีความต้องการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถส่งทีมบุคลากรประจำโรงงานจำนวน 5 ท่าน/ทีม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง” รวมทั้งโรงงานต้องมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขโจทย์จริงในอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือจาก 2 ภาคส่วน คือ บุคลากรของโรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานมีดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่สำหรับดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะ

2. ยินดีให้ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของโครงการฯเข้าเยี่ยมโรงงาน เพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผล ในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน

3. ยินดีให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทีมเพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงาน