ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ที่มาโครงการ


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย” เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานและทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง