ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

กิจกรรมหลักของโครงการ


  • การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ 1(พ.ศ. 2555)” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • การให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
  • การส่งเสริมการใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์ (Near Zero Waste)