ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

วัตถุประสงค์โครงการ


เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ผ่านการฝึกอบรมทั้งเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง
 
เพื่อเกิดความเป็นเครือข่ายระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและทรัพยากร และองค์กรภาครัฐ