ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

วัตถุประสงค์โครงการ


  • เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังจำนวน 10 โรงงาน ระดับผู้บริหาร (20 คน) และระดับปฏิบัติการ (50 คน) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการใช้ทรัพยากรและพลังงานของโรงงาน 10 โรงงาน