ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป
การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง [2 Mb]
ปริมาณผลผลิตหัวมันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2553/54 [คุณบุญชัย] [1 Mb]
การใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรม [คุณสุนัย] [784 Kb]
โอกาสการค้ามันเส้น/มันอัดเม็ดในตลาดสหภาพยุโรป [คุณเด่นพงษ์] [315 Kb]
อุตสาหกรรมการผลิต การค้าแอลกอฮอล์ และนโยบายแอลกอฮอล์ของรัฐบาลจีน [คุณเสรี] [1 Mb]
ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ และปริมาณการใช้มันสำปะหลังในอาหารสัตว์ [คุณเชฏฐพล] [193 Kb]
ภาพรวมตลาดมันสำปะหลังในประเทศเวียดนาม [คุณอำนาจ] [132 Kb]
Experience from Thailand-A case study of cassava starch industry [2 Mb]
รายงานผลการศึกษาสินค้าเกษตร ประเภทมันสำปะหลัง มีนาคม 2554 [4 Mb]
กลยุทธ์การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจากมันสำปะหลังของประเทศไทย [151 Kb]
ข้อมูลเพื่อการเพาะปลูก
วงจรมันสำปะหลัง และ การดำเนินธุรกิจมันสำปะหลังผ่านระบบสหกรณ์ [394 Kb]
วงจรมันสำปะหลังและการดำเนินธุรกิจมันสำปะหลังผ่านระบบสหกรณ์ [394 Kb]
ข้อมูลเทคนิคการผลิต
คู่มือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง [1 Mb]
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย [7 Mb]
คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง [4 Mb]
การบริหารคุณภาพยุคใหม่กับคาร์บอนเครดิต [842 Kb]
Clean technology for the tapioca starch industry in Thailand [355 Kb]
รายชื่อโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ [62 Kb]
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม [2 Mb]
การสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้า [1 Mb]
ระบบการบริหารการผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [1 Mb]
Implementation of Energy Management Systems for Certification [535 Kb]
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง Energy Efficiency by TIA Concept [732 Kb]
Implementation of anaerobic process on wastewater from tapioca starch industry [266 Kb]
Integrated Treatment of Tapioca Processing Industrial Wastewater Based on Environmental Bio-Technology [5 Mb]
เอกสารเผยแพร่“ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันดัดแปร และแป้งมันแปรรูป [79 Kb]
ระบบจัดการโลจิสติกส์ภายในโรงงานแป้งมันสำปะหลังด้วย RFID [583 Kb]
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [5 Mb]
ข้อมูลทางการตลาด
รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2551 (ภาคเหนือ) [602 Kb]
China Tapioca Market Research 2007 [743 Kb]
อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง แนวโน้มตลาดและการแทรกแซงของรัฐ [786 Kb]
ประกาศราชการ
บัญชีคลังสินค้าแป้งมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในประเทศ (ขายวันที่ 28 กันยายน 2552) [59 Kb]
บัญชีคลังสินค้าแป้งมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออก (ขายวันที่ 28 กันยายน 2552) [64 Kb]
50 คำถาม 50 คำตอบ เรื่องการค้าระหว่างประเทศ [5 Mb]
ยุทธศาสตร์การค้าของไทย ปี 2553 - 2558 [2 Mb]
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ [0 b]
ประกาศจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง [45 Kb]
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที่ 1 [45 Kb]
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 เพื่อการใช้ในประเทศโดยวิธีประมูลราคา [378 Kb]
รายงานสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง [70 Kb]
คู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [2 Mb]
แหล่งความรู้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Knowledge Management Center) [0 b]
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งออกแป้งมันไปสหภาพยุโรป [30 Kb]
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับแป้งมันสำปะหลังที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป [35 Kb]
แนวทางการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง [1 Mb]
แผนปฏิบัติการป้องกันใบด่าง [2 Mb]