ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเทคนิคการผลิต
คู่มือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง [1 Mb]
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย [7 Mb]
คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง [4 Mb]
การบริหารคุณภาพยุคใหม่กับคาร์บอนเครดิต [842 Kb]
Clean technology for the tapioca starch industry in Thailand [355 Kb]
รายชื่อโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ [62 Kb]
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม [2 Mb]
การสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้า [1 Mb]
ระบบการบริหารการผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [1 Mb]
Implementation of Energy Management Systems for Certification [535 Kb]
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง Energy Efficiency by TIA Concept [732 Kb]
Implementation of anaerobic process on wastewater from tapioca starch industry [266 Kb]
Integrated Treatment of Tapioca Processing Industrial Wastewater Based on Environmental Bio-Technology [5 Mb]
เอกสารเผยแพร่“ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันดัดแปร และแป้งมันแปรรูป [79 Kb]
ระบบจัดการโลจิสติกส์ภายในโรงงานแป้งมันสำปะหลังด้วย RFID [583 Kb]
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [5 Mb]