ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป
การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง [2 Mb]
ปริมาณผลผลิตหัวมันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2553/54 [คุณบุญชัย] [1 Mb]
การใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรม [คุณสุนัย] [784 Kb]
โอกาสการค้ามันเส้น/มันอัดเม็ดในตลาดสหภาพยุโรป [คุณเด่นพงษ์] [315 Kb]
อุตสาหกรรมการผลิต การค้าแอลกอฮอล์ และนโยบายแอลกอฮอล์ของรัฐบาลจีน [คุณเสรี] [1 Mb]
ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ และปริมาณการใช้มันสำปะหลังในอาหารสัตว์ [คุณเชฏฐพล] [193 Kb]
ภาพรวมตลาดมันสำปะหลังในประเทศเวียดนาม [คุณอำนาจ] [132 Kb]
Experience from Thailand-A case study of cassava starch industry [2 Mb]
รายงานผลการศึกษาสินค้าเกษตร ประเภทมันสำปะหลัง มีนาคม 2554 [4 Mb]
กลยุทธ์การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจากมันสำปะหลังของประเทศไทย [151 Kb]