ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ดาวน์โหลด

ประกาศราชการ
บัญชีคลังสินค้าแป้งมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในประเทศ (ขายวันที่ 28 กันยายน 2552) [59 Kb]
บัญชีคลังสินค้าแป้งมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออก (ขายวันที่ 28 กันยายน 2552) [64 Kb]
50 คำถาม 50 คำตอบ เรื่องการค้าระหว่างประเทศ [5 Mb]
ยุทธศาสตร์การค้าของไทย ปี 2553 - 2558 [2 Mb]
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ [0 b]
ประกาศจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง [45 Kb]
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที่ 1 [45 Kb]
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 เพื่อการใช้ในประเทศโดยวิธีประมูลราคา [378 Kb]
รายงานสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง [70 Kb]
คู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [2 Mb]
แหล่งความรู้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Knowledge Management Center) [0 b]
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งออกแป้งมันไปสหภาพยุโรป [30 Kb]
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับแป้งมันสำปะหลังที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป [35 Kb]
แนวทางการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง [1 Mb]
แผนปฏิบัติการป้องกันใบด่าง [2 Mb]