ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« September 2020 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

กิจกรรม

ข่าว

ดัน พาณิชย์-เกษตร เชื่อมฐานข้อมูลสินค้าเกษตร Big Data (ข่าววันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)
'จุรินทร์' ผลักดัน 'พาณิชย์-เกษตร' เชื่อมฐานข้อมูลสินค้าเกษตร Big Data มุ่งบริหารจัดการทั้งระบบ พร้อมปลดล็อคเงื่อนไข กฎระเบียบยุ่งยาก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ บูรณาการในระดับส่วนกลาง เรื่องเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (Big Data) ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบ ให้สินค้าเกษตรที่ผลิตได้มีความสมดุล ในด้านปริมาณความต้องการซื้อ และความต้องการขาย ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพด้านราคา ทำให้เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในส่วนกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดทำระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านการบริหาร จัดการสินค้าเกษตรสำคัญ 5 รายการ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบต่อไป

พร้อมหารือร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับแนวทางจัดทำ MOU การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเนื้อหา MOU คือสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ

รวมถึงการปลดล็อคเงื่อนไข หรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจภาครัฐ ร่วมกันพัฒนาและดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูล ที่สนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลกลางให้มีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความต่อเนื่องทันสมัย และเป็นอัตโนมัติ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน โดยจะรักษาความลับ และไม่เปิดเผยไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

 
ที่มา: คมชัดลึก
https://www.komchadluek.net/news/economic/398680