ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« July 2022 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

ข่าว

พาณิชย์ถกเอกชน แก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ (ข่าววันที่ 22 ธันวาคม 2563)
4 สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลังมีมติร่วมมือรับซื้อหัวมันสำปะหลังตามราคาแนะนำที่กก.ละ 2.50 บาท หลังราคาในประเทศตกต่ำเหลือเฉลี่ยกก.ละ 2.10 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หลังโดนผู้นำเข้าในจีนกดราคารับซื้อสวนทางกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมหารือ 3 ฝ่ายระหว่างรัฐ เอกชน และเกษตรกร หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรถึงสถานการณ์ราคารับซื้อมันสำปะหลังภายในประเทศได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่สอดคล้องกับกลไกตลาดที่มีความต้องการสูงขึ้นว่า ผลการประชุมในวันนี้เป็นที่น่าพอใจ โดยภาคเอกชนได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และกรมจะมีมาตรการเข้มงวดการกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกมันสำปะหลังอย่างเคร่งครัด มีเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งตาที่ระเบียบกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศผู้ซื้อจะไม่ใช้ประเด็นคุณภาพมาตรฐานเป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า รายงานการนำเข้าต้องมีสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้าเฉพาะแยกจากสถานที่รับซื้อภายในประเทศ ต้องนำเข้าผ่านจังหวัดและด่านศุลกากรกับจุดที่กำหนด
 
“อยากฝากผู้ซื้อในต่างประเทศให้ซื้อมันสำปะหลังจากไทยในราคาที่เป็นธรรม และในขณะนี้ความต้องการใช้มันสำปะหลังในประเทศคาดว่าจะเริ่มสูงขึ้นจากความต้องการนำมันเส้นไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ หลังมีการระบาดโควิด-19เพิ่มขึ้น“ นายกีรติกล่าว
 
ทั้งนี้หากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูงมีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
 
นายบุญชัย ศรียงพาณิช นายกสมาคมการค้ามันมันสำปะหลัง กล่าวว่า 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เห็นชอบที่จะรับซื้อหัวมันสดจากการเกษตรในราคากก.ละ 2.50 บาทต่อกก. สำหรับเชื้อแป้ง 25% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถคุ้มทุนในการปลูกมันสำปะหลังหลังจากที่โดนผู้นำเข้าในต่างประเทศฉวยโอกาสกดราคารับซื้อในช่วงที่มีผลผลิตมันสำปะหลังออกมามาก ทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดราคาลดต่ำลงส่งผลทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นมากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรยังหาทางป้องกันโรคระบาดใบด่างยังไม่ได้ (Cassava Mosaic Disease :CMD) ทำให้มีการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ทำให้ผลผลิตหัวมันสดปีการผลิต 2562/2563 มีจำนวน 25 ล้านตัน และในปีการผลิต 2563/2564 เบื้องต้นคาดว่าจะมีผลผลิตจำนวน 28.3 ล้านตัน แต่ล่าสุดประเมินว่าผลผลิตนาจะลดลงไปอีกประมาณ 5-10% เนื่องจากภัยแล้งและการขาดแคลนท่อนพันธ์จากปัญหาโรคใบด่าง โดยในขณะที่ความต้องการในประเทศประมาณ 40 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตมันเส้นและหัวมันสดมีการนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวและกัมพูชา
 
ปัจจุบันมันสำปะหลังในตลาดโลกยังมีความต้องการสูงขึ้นทั้งมันเส้นและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งจีนเองก็มีความต้องการนำเข้ามันเส้นเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบทดแทนราคาสูงขึ้นและสต็อกข้าวโพดที่ลดลง ซึ่งคาดว่าในปีหน้าไทยจะส่งออกมันเส้นประมาณ 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านตันในปีนี้ โดยกว่า 90% ส่งไปในตลาดจีน และคาดว่าโรงงานผลิตเอทานอลจะมีความต้องการใช้มันเส้นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดใหม่อีกรอบ ในขณะที่วัตถุดิบที่มาจากอ้อยมีผลผลิตป้อนโรงงานเอทานอลได้น้อยลง ส่วนแป้งมันสำปะหลังของไทยคาดว่าจะส่งออกได้ในปีนี้ 3.7 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 4 ล้านตันจากปัญหาค่าบาทแข็ง
 
โดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 6.596 ล้านตัน ลดลง 20.37% มูลค่า 2,601.66 ล้านดอลลาร์ ลดลง 16.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ส่งออกปริมาณรวม 8.282 ล้านตัน มูลค่า 3,110.60 ล้านดอลลาร์ โดยมีข้อสังเกตว่าปริมาณส่งออกลดลงเนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังของไทยออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
 
นายรังสี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพ่อค้ามันสำปะหลังเพราะราคารับซื้อลดต่ำมาตลอด แม้ว่าปริมาณผลผลิตจะลดลงจากผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดใบด่างใน 31 จังหวัดที่ยังควบคุมไม่ได้ ในขณะที่ความต้องการในต่างประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น ซี่งต้นทุนการผลิตเกษตรกรอยู่ที่กก.ละ 2.30 บาทต่อกก. ในขณะที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเพียง 2.10 บาทต่อกก. และหักค่าขนส่งอีก 30 สตางค์ทำให้ได้ราคาเพียง 1.70-1.80 บาทต่อกก. โดยราคาที่เกษตรกรอยู่ได้จะอยู่ที่ 2.50 บาทต่อกก “หากราคาที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่านี้เกษตรกรจะหยุดขุดมันสำปะหลังทั่วประเทศเพราะหัวมันสามารถเก็บไว้ในดินได้เป็นปีไม่ต้องขุดขึ้นมา และหากราคายังไม่ดีขึ้นปีหน้าเกษตรกรจะหยุดปลูกมันสำปะหลังและหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน” นายรังษีกล่าว
 
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913450