ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« October 2018 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดมันสำปะหลัง[ข่าววันที่ 6 มิ.ย. 2560] (ที่มาข่าว: เดลินิวส์)
นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) มันสำปะหลัง

นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) มันสำปะหลัง ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันก่อน มันสำปะหลัง นับเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรอันดับ 2 รองจากข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบัน 717,735 ไร่ ปริมาณการผลิต 2,799,167 ตัน และมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านมา ได้เน้นการ ส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตมันสำปะหลังในทุกด้านตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อสนับสนุนและพัฒนาพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้มีความมั่นคงและเกิดความยั่งยืนในอาชีพ ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ โดยกำหนดนโยบายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทุกชนิดสินค้าให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ภายใต้ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด พร้อมให้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด นำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้นโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร (Zoning) และนโยบายส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกมันสำปะหลัง และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังรูปแบบแปลงใหญ่ รวม 200 ราย ร่วมประชุมหารือ เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังโรงแป้งและลานมัน ซึ่งมีนายกสมาคมมันสำปะหลังภาคเหนือ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดมันสำปะหลังในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2560/61 ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการผลิต และการตลาดมันสำปะหลังของจังหวัดกำแพงเพชร” โดยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมมันสำปะหลังภาคเหนือ ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแป้งลานมัน และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ พร้อมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับผู้ซื้อมันสำปะหลัง ซึ่งจะทำให้ช่องการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรมีเพิ่มมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่แน่นอนของเกษตรกร