ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

Supplier

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
สมาคมแป้งมันสำปะหลัง
สมาคมแป้งมันสำปะหลัง
สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
แผนกวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
แผนกวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการคลัสเตอร์
โครงการคลัสเตอร์
หน่วยปฎิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
หน่วยปฎิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
The Thai Tapioca Trade Association
The Thai Tapioca Trade Association
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมาคมวิศกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
สมาคมวิศกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย