ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีความสกปรกสูงและยากต่อการกำจัด ในขณะที่ปัจจุบันกฎหมายและมาตรฐานสำหรับควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และหลากหลายมาตรการที่ช่วยเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากวัตถุประสงค์หลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ในเรื่องอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการกำกับควบคุมจะไม่ใช่แต่เพียงการควบคุมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อหวังที่จะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเท่านั้น แต่จะเน้นที่จะพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันลักษณะ การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly) จะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการต่อรองในการนำเข้าสินค้าของแต่ละประเทศด้วย [3] ดังนั้นการวางแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในกระบวนการผลิตจนถึงการจัดการวัสดุเศษเหลือและน้ำเสียจึงเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการต่อการกำจัดของเสียที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังที่จัดทำขึ้นนี้มุ่งเน้นการนำวัสดุเศษเหลือ (ของเสียและน้ำเสีย) กลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด