ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

การจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบยั่งยืน

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบยั่งยืนควรดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. การจัดตั้งองค์กรบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอาจแบ่งเป็นหลายหน่วยงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิค คณะกรรมการ กรรมการ ของสถานประกอบกิจการ เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยอาจกำหนดลักษณะเฉพาะ ตามข้อกำหนดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

2. การค้นหาสาเหตุของอันตรายในสถานที่ทำงาน

สาเหตุของอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานอาจมีสาเหตุมาจาก (1) สภาพที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ชำรุด ขาดการซ่อมแซมบำรุงรักษา การวางผังโรงงานที่ไม่ถูกต้อง ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุ สิ่งแวดล้อมในการทำงานไม่ดี เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดบกพร่อง เป็นต้น (2) การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) เช่น การมีทัศนคติไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คาดการณ์ผิด ประมาท หยอกล้อเล่นกันระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น (3) การขาดความร่วมมือในด้านความปลอดภัย เช่น ไม่ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย ไม่รายงานอุบัติเหตุ ขาดจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นต้น [6] ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย ในสถาที่ทำงาน

การค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ เพื่อนำผลมาวิเคราะห์หาสาเหตุพื้นฐานและนำไปสู่มาตรการป้องกัน ควรดำเนินการหลังจากเกิดอุบัติเหตุโดยทันที โดยเร็ว การค้นหาสาเหตุของอันตรายในสถานที่ทำงานมีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อค้นหาสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุและหาทางป้องกัน
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ วางแผนงาน ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม ปรับปรุงการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ปรับปรุงสภาพที่เป็นอันตราย ข้อมูลสำหรับหัวหน้างานในการสอนงานเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกัน อุบัติเหตุ ต่างๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  • นำแนวทางขยายผลในการควบคุมงานที่มีลักษณะคล้ายกัน
  • ใช้ประเมินผลของความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุที่มีอยู่

3. การป้องกันและควบคุมสาเหตุของอันตราย

มาตราการป้องกันอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

(1) การป้องกันที่เครื่องจักรหรือแหล่งกำเนิด (Source) เช่น การออกแบบเครื่องจักรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพื้นฐาน

(2) การป้องกันที่ทางสื่อหรือทางผ่าน (Path) เช่น การกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบปฏิบัติ การจัดสถานที่ทำงานให้เป็นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

(3) การป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงาน (Receiver) ทำได้โดยการสวมเครื่องแบบที่ถูกต้อง เรียบร้อย การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด การออกกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน[6]

4. การลดความสูญเสีย

เช่น เฝ้าระวัง ปฐมพยาบาล ดำเนินงานแผนฉุกเฉิน

5. การวัดผล/ประเมินผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การวัดผล/ประเมินผลการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น (1) ติดตามประเมินผลระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหา (2) ติดตามประเมินผลหลังจากนำมาตรการไปปฏิบัติแล้ว

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

  • การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย
  • การบรรยายพิเศษด้านความปลอดภัย
  • การสนทนาความปลอดภัย
  • การตรวจสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • การรณรงค์ให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย (เค วาย ที Kiken Yoshi Training : KYT )
  • การจัดทำแผ่นป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุ
  • การติดโปสเตอร์และแผ่นป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
  • การประกวดรายงานสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย
  • การประกวดคำขวัญความปลอดภัย
  • การประกวดภาพถ่ายหรือโปสเตอร์ด้านความปลอดภัย
  • การจัดฉายวีดิทัศน์ความปลอดภัย
  • การกระจายเสียงบทความด้านความปลอดภัย
  • การเผยแพร่บทความในวารสาร
  • การตอบปัญหาชิงรางวัล
  • การทัศนศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการอื่น ๆ
  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น แรลลี่ความปลอดภัย โต้วาที หรือแซววาทีในหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัย