ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณลักษณะของแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยทั่วไปจะทำการจัดทำเป็นรายปี โดยจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แผนงานที่ดีควารระบุประเด็นสำคัญ จะทำอะไร จะทำที่ไหน จะทำเมื่อไร จะทำโดยใคร ทำไมจึงต้องทำและทำไมจึงเลือกทำวิธีนี้ จะทำอย่างไร จะใช้ทรัพยากรอย่างไร

\"\"

รูปที่ 9.2 คุณลักษณะของแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการกำหนดแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  (1) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ/มีส่วนร่วมในแผนงาน
  (2) ฝ่ายบริหารงานความปลอดภัยจัดแบ่งงานกระจายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
  (3) ระบุรายละเอียดของแผนงานชัดเจน เช่น วิธีการค้นหา การประเมิน และการควบคุมอันตรายจากสภาพการทำงาน
  (4) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรับผิดชอบแผนงาน
  (5) จัดประชุม หารือหรือซักซ้อมการปฎิบัติตามแผน
  (6) กำหนดให้หัวหน้างาน ชั้นต้น ชั้นกลาง ติดตามดูแลการปฏิบัติตามแผน รานงานอย่างสม่ำเสมอ
  (7) จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
  (8) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม
  (9) ผู้จัดการในสายงานบังคับบัญชาและสายงานช่วยทราบหน้าที่รับผิดชอบและมรการกำหนดวิธีการประเมินหน้าที่
  (10) จัดระบบเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่บุคคล และการประสานงาน
  (11) สนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้เหมาะสม เช่น งบประมาณ เวลา บุคลากร เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ

กระบวนการบริหารแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การวางแนวทางการบริหารแผนงานอย่างเป็นระบบโดยอาศัยวงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วย (1) Plan คือการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติโดยมีการวางแผนศึกษาข้อมูลงาน วางแผนการเตรียมงาน วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และวางแผนการประเมิณงาอย่างเป็นระบบ (2) Do ปฏิบัติการตามแผน (3) Check ตรวจสอบผลการทำงานตามแผน โดยตรวจสอบจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่เชื่อถือได้ มีเกณฑ์กาตรวจสอบที่ชัดเจน มีกำหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน บุคคลที่ตรวจสอบต้องมีการยอมรับจากบุคคลกร (4) Act แก้ไขปรับปรุง

กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอกภัย

หลักการดำเนินงานจะต้องอยู่ในรูปแบบและระบบที่สามารถวางแผนงานประเมินผลได้ และมีการจัดกิจกรรมหลักพื้นฐานด้านความปลอดภัยหลักตามที่กฎหมายกำหนด มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับต่าง ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเต็มเวลา การรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ