ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

สรุป

ในปัจจุบันการดำเนินการผลิตอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังควรเน้นการวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานและทรัพยากร โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศได้มากขึ้นอีกด้วย ผู้ผลิตควรตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญในการลดการใช้พลังงานรวมถึงการจัดการของเสียที่มีผลต่อการใช้พลังงานของทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การลดของเสีย (Reduce) จากกระบวนการผลิตและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆให้มากที่สุด รวมถึงการให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อลดการใช้พลังงานจากการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และการนำของเสียมาทดแทนพลังงานฟอสซิลพร้อมทั้งให้การฝังกลบเป็นทางเลือกสุดท้ายในการดำเนินการจัดการ

การที่ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ 100% ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตแบบ Zero waste โดยสมบูรณ์ตัวอย่างเช่น การออกแบบการหมุนเวียนใช้น้ำในโรงงานและนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ หรือการผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อน้ำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง