ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

ระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการจัดการแบบไร้ของเสีย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในการที่จะลดผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับการจัดการด้านการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระบบหนึ่งจะมีองค์ประกอบดังแสดงในภาพที่ 1 [5]

\"\"

รูปที่ 10.1 องค์ประกอบของระบบพื้นฐานของการจัดการสิ่งแวดล้อม [4]

ในระบบการจัดการที่แสดงในภาพที่ 10.1 นั้นจะเริ่มจากการสนับสนุนและยอมรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสูงสุดเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นจึงมีการทบทวนหรือตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อใช้แสดงถึงสภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนั้นและโอกาสที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางของการจัดทำนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยเน้นผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์แบบครบขั้นตอนเพื่อระบุประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์ เริ่มจากการซื้อวัตถุดิบและนำไปผลิตจนถึงขั้นตอนการบริโภคและการทิ้งเป็นขยะเมื่อใช้แล้ว รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการซึ่งจะต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะมีการดำเนินการ และร่างแผนนโยบาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร หลังจากที่มีองค์ประกอบครบตามที่ต้องการจึงจัดทำเป็นเอกสารและนำไปปฏิบัติ หลังจากการนำไปใช้นั้นองค์กรควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลงานด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นไปตามที่ต้องการและมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง [5,6]

การจัดการสิ่งแวดล้อมจะทำได้ดีต่อเมื่อเราเข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอย่างหลากหลายอาทิเช่น ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การลดของเสีย เทคโนโลยีสะอาด การป้องกัน/ลดภาวะมลพิษ การใช้เทคโนโลยีควบคุมภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีของเสียต่ำ/ไร้ของเสีย (Zero Waste Discharge) [6] การจัดการแบบไร้ของเสียคือหลักที่ส่งเสริมการออกแบบการใช้วงจรชีวิตขอทรัพยากรเพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์มีการนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อให้มีวัสดุเหลือทิ้งน้อยที่สุดโดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกลับการหมุนเวียนในธรรมชาติ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการแบบไร้ของเสียมีความเกี่ยวเนื่องตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาใช้ตลอดจนการผลิตสินค้า และของเหลือทิ้งที่เกิดจากการผลิต อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่กล่าวมานี้มาจากแนวทางในการจัดการของเสียดังแสดงในภาพที่ 10.2 [5]

\"\"

รูปที่ 10.2 แนวทางการจัดการของเสียในระบบอุตสาหกรรม [4]

อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด By-product ในปริมาณมาก ซึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากกระบวนการล้าง การปอกเปลือก และการสกัดแป้ง ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันจึงเป็นอีกแนวทางในการลดปริมาณของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม