ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องเครือข่ายแป้งมันสำปะหลัง

     
  1. ท่านจะสามารถเข้าร่วมเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังได้อย่างไร
2. แผนการพัฒนาเครือข่าย “สังคมแป้งมันสำปะหลัง”
3. เหตุใดจึงไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม “สังคมแป้งมันสำปะหลัง”
4. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / บริษัท ผ่านเครือข่ายแป้งมันสำปะหลังไทย
 
     

 

\"starch\" 1. ท่านจะสามารถเข้าร่วมเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังได้อย่างไร

ในเบื้องต้น เพียงท่านสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ www.thailandtapiocastarch.net ท่านก็จะได้รับข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังได้ สำหรับผู้ที่ต้องการฝากลิงค์กับเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย (เว็บไซต์ศูนย์รวม อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง แห่งประเภทศไทย) ท่านสามารถติดต่อผ่านหน้า ติดต่อเรา โดยเขียนรายละเอียดลิงค์ที่ต้องการฝากไว้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย (ThailandTapiocaStarch.net) โดยทางผู้ประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยจะทำการตรวจสอบแล้วแจ้งผลการตรวจสอบกลับ ก่อนนำขึ้นเว็บไซต์จริง

 

 


\"starch\" 2. แผนการพัฒนาเครือข่าย “สังคมแป้งมันสำปะหลัง”

การพัฒนาเครือข่าย “สังคมแป้งมันสำปะหลัง” สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะคือ (i) การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการสื่อสารภายในเครือข่าย (ii) การทดลองใช้เครื่องมือสื่อสารภายในสำหรับเครือข่าย และ (iii) การเปิดรับสมัครบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการสื่อสารภายในเครือข่าย
  เป้าหมาย: พัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมสำหรับสร้างและส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เว็บไซต์ “Thailand Tapioca Starch” เป็นศูนย์กลางและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  ระยะเวลา: กันยายน 2552 – เมษายน 2553
   
 2. การทดลองใช้เครื่องมือสื่อสารภายในสำหรับเครือข่าย
  เป้าหมาย: ทดลองใช้เครื่องมือและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มนำร่องที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
  กลุ่มนำร่อง: ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอิสระ, ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรรม, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายการผลิตในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังดิบ, และบัณฑิตวิศวกรรม ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ภายใต้โปรแกรมความร่วมมือ ไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง) ได้แก่ โครงการ Eco-Efficiency Benchmarking และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น ระยะเวลา: พฤษภาคม – ธันวาคม 2553
   
 3. การเปิดรับสมาชิกและดำเนินกิจกรรมเครือข่าย
  เป้าหมาย: สร้างเครือข่าย “สังคมแป้งมันสำปะหลัง” สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดเห็น สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
  กลุ่มเป้าหมาย: ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจับ สถาบันการเงิน องค์กรอิสระ สมาคม ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ให้บริการคำปรึกษาและเทคโนโลยี เป็นต้น ระยะเวลา: ประมาณมกราคม 2554 เป็นต้นไป

 

 


\"starch\" 3. เหตุใดจึงไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม “สังคมแป้งมันสำปะหลัง”

ปัจจุบัน โครงการฯ กำลังดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือสื่อสารภายในเครือข่าย “สังคมแป้งมันสำปะหลัง” โดยเริ่มดำเนินการนำร่องกับกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง” ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญของ สวทช., ที่ปรึกษา, โรงงาน, และเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วไปได้ในเดือนมกราคม 2554

 

หากสนใจรับข้อมูล/ข่าวสารจากเครือข่าย “สังคมแป้งมันสำปะหลัง” ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อรับจดหมายข่าว หรือหากมีความประสงค์เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร ท่านสามารถฝากผ่านเว็บไซต์ได้ทางหน้า “ติดต่อเรา”

 

 


\"starch\" 4. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / บริษัท ผ่านเครือข่ายแป้งมันสำปะหลังไทย

 1. เยี่ยมชม http://www.thailandtapiocastarch.net/technology-request-supplier/ หรือ www.thailandtapiocastarch.net >> เลือกหัวข้อเทคโนโลยีและบริการ >> ที่ตาราง supplier login (ด้านซ้ายมือ) เลือกลงทะเบียน
 2. ติดต่อขอ PINCODE จากผู้ประสานงานโครงการ เพื่อการพิจารณาในเบื้องต้นว่าท่านเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง หลังจากกรอก PINCODE แล้วกด OK
 3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/บริษัทของท่าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
  • ข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน : อีเมล, รหัสผ่าน (ท่านสามารถกำหนดได้เอง),ยืนยันรหัสผ่าน
  • ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัทภาษาไทย : ชื่อบริษัท, ที่อยู่, โทรศัพท์, โทรสาร, เว็บไซต์, บุคคลที่ติดต่อ, ตำแหน่ง, ผลิตภัณฑ์หลัก
  • ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัทภาษาอังกฤษ : Company Name, Address, Contact Person, Contact Position, Main Products
  • ข้อมูลอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/บริษัท : สัญลักษณ์บริษัท (Logo ซึ่งเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg, .gif, .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB และความกว้างไม่เกิน 1,000 pixel) และ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงาน/บริษัท (Fact sheet /Company profile ซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล doc, xls, docx, xlsx, pdf, pdfx และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

  หมายเหตุ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Fact sheet ได้จากหน้าเว็บเพื่อกรอกข้อมูลแล้วแนบแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับขึ้นไป และในกรณีที่ท่านมีโบรชัวร์หรือไฟล์เพื่อแนะนำบริษัท ท่านสามารถใช้แนบแทน Fact sheet ได้

 4. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว กด submit เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน
 5. หากข้อมูลที่ท่านกรอกได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ดูแลเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบ และจะนำข้อมูลและสัญลักษณ์หน่วยงาน/บริษัทของท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย