ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

อีเมล :
รหัสผ่าน :
 
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

สมัครเป็นผู้ให้บริการ

สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ

“สำหรับบริษัท/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท/เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายฯ”

เทคโนโลยีและบริการ

การบำบัดและใช้ประโยชน์จากราก เหง้า กากมัน

ของเสียประเภทของแข็งที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ได้แก่ ราก เหง้า ดิน ทราย และกากมันสำปะหลัง การนำราก เหง้า ดิน และทรายไปใช้ประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่ายังมีไม่แพร่หลายนัก ปัจจุบันของเสียประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในการเพาะปลูก เช่น เป็นวัสดุเสริมในดิน


การบำบัดและใช้ประโยชน์จากกากมัน
 

กากมันสำปะหลังเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และจัดได้ว่าเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นของแข็งที่มีปริมาณมากที่สุดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง  โดยลักษณะทั่วไปของกากมันสำปะหลังมีลักษณะที่ละเอียด  สีขาว  และมีความชื้นสูงประมาณร้อยละ 75   กากมันสำปะหลังที่ได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ร้อยละ 55-56   ที่มีปริมาณแป้งอยู่ปริมาณร้อยละ 50-60  ของน้ำหนักแห้งซึ่งแป้งในส่วนนี้จะอยู่ในลิกโนเซลลูโลส  และเพคตินของเซลล์พืช  เซลลูโลสและเส้นใยอยู่ร้อยละ 10-15  โปรตีนร้อยละ 1.5-5   และไขมันร้อยละ 0.1-4 โดยน้ำหนัก   (ตารางที่ 1)  นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุในปริมาณที่ต่ำ   กากมันสำปะหลังมีแร่ธาตุ Fe2+, Mn2+, Mg2+, Cu2+ และ Zn2+ อยู่ในปริมาณ 155, 40, 1100, 4  และ 21  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกากมันสำปะหลังแห้ง  ตามลำดับ (จิราภรณ์ โลห์วงศ์วัฒน, 2525) สำหรับกากมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี ได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตเอทานอล


 

ตารางองค์ประกอบทางเคมีของกากมันสำปะหลัง

องค์ประกอบ
ปริมาณโดยน้ำหนักแห้ง (%)
สุนีย์
โชตินีรนาท
(2539)
Agu
(2000)
กระทรวงอุตสาหกรรม(2540)
ธันยาภรณ์ นาวินวรรณ (2542)
กล้าณรงค์
 ศรีรอต และคณะ (2548)
ความชื้น
-
71.70
-
-
-
คาร์โบไฮเดรต
66.22
58.02
56
67.46
62.46
เส้นใย
15.26
13.53
35.9
11.58
-
เซลลูโลส
-
14.35
-
-
10.98
โปรตีน
3.39
2.30
5.3
1.85
1.57
ไขมัน
0.24
1.00
0.1
4.18
0.15
เถ้า
2.65
1.50
2.7
-
2.09
อื่น ๆ
-
9.3
-
-
-