ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

โครงการทักษะวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตแป้ง

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยมุ่งเน้นในการทำวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นทักษะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นมาตรการเร่งด่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้นไบโอเทคจึงร่วมมือกับ มจธ. เริ่มโครงการ “ทักษะวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตแป้ง” หรือ SEPO ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเคมี/อาหาร และ/หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร