ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« June 2015 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

กิจกรรม

งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558
วันที่ : 23 มิถุนายน 2558
สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558 (World Tapioca Conference 2015) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “Think Tapioca… Think Thailand”

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง จัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558 (World Tapioca Conference 2015) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “Think Tapioca… Think Thailand” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร รวมทั้งสื่อมวลชนกว่า 700 คน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการมันสำปะหลัง ที่มุ่งเน้นการนำเสนอให้เห็นภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังแบบครบวงจร และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต ตลอดจนประโยชน์ของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย รวมถึงมีการนำเสนอผลงานเกษตรกรดีเด่นในรูปแบบของ   พาวิลเลี่ยนการเรียนรู้ (Plearn pavilion) ภายใต้แนวคิด “มันอยู่รอบ ตัวเรา” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

ในส่วนของการประชุมสัมนาทางวิชาการได้จัดการเสวนาและอภิปรายสำหรับผู้นำเข้ามันสำปะหลังจากต่างประเทศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้า    มันสำปะหลังทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ แนวโน้มและอนาคตของการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของอาเซียน  และยุทธศาสตร์มันสำปะหลังของไทย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีกำหนดเดินทางไปยัง "ศูนย์วิจัยพืชไร่" จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในด้านการวิจัย และพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อให้ตอบโจทย์และเกื้อหนุนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยรวมที่ยั่งยืนต่อไป

ภายในงานจะมีการเจรจาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการจากประเทศที่มีศักยภาพ ได้แก่ อินเดียซึ่งเป็นตลาดแป้งมันขนาดใหญ่ และเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดมันเม็ดที่สำคัญ เพื่อร่วมมือและหาแนวทางในการขยายตลาดใหม่ในอินเดียและเกาหลีใต้ เพิ่มเติมจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย

 

การจัดงาน World Tapioca Conference 2015 ในครั้งนี้ นับเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการมันสำปะหลังจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ส่งออกมันสำปะหลังของไทยกับผู้นำเข้ามันสำปะหลังจากทั่วโลก ให้พัฒนาไปสู่การซื้อขายมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องในอนาคต