ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« November 2014 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

กิจกรรม

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2557
เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมสำหรับ “บุคลากรในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง” สนใจสมัครด่วน!!! ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

 ที่มาของโครงการ

         กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียเกษตร (ECoWaste) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
         ขอเชิญโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบที่มีความต้องการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร่วมส่งทีมบุคลากรประจำโรงงานจำนวน 5 ท่าน/ทีม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดท าฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร” รวมทั้งการแก้โจทย์จริงในอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ บุคลากรของโรงงาน ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญ
 
วัตถุประสงค์
 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ผ่านการฝึกอบรมทั้งเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
 เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลัง
 เพื่อเกิดความเป็นเครือข่ายระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับที่ปรึกษา/ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและทรัพยากร และองค์กรภาครัฐ
 
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมโรงแป้งฯ
         เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และติดตามผลการปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
หลักสูตรนวัตกรรม
         เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร และสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
 
ระยะเวลาอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมโรงแป้งฯ
• ภาคทฤษฎี18 พ.ย. 2557 (ผู้บริหาร) และ 19-21 พ.ย. 2557 (พนักงาน)
• ภาคปฏิบัติ 24 พ.ย. 2557 ถึง 28 ก.พ. 2558
หลักสูตรนวัตกรรม
• ภาคทฤษฎี16-17 ธ.ค. 2557
• ภาคปฏิบัติ 22 ธ.ค. 2557 ถึง 28 ก.พ. 2558
 
วิทยากร
วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 
ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกและส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 พ.ย. 2557
2. โครงการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรม โดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
3. โครงการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2557
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่สำหรับด าเนินกิจกรรมโดยเฉพาะ
 ยินดีให้ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของโครงการฯเข้าเยี่ยมโรงงาน เพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผล ในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน
 ยินดีให้ที่ปรึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการฯ เข้าร่วมทีมเพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงาน
 
ค่าลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมภาคทฤษฎี