ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« October 2018 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อช่วยชาวไร่มันสำปะหลัง [ข่าววันที่ 24 ก.ย. 2560] (ที่มาข่าว: เดลินิวส์)
ธ.ก.ส.ห่วงเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง จัดเต็ม 4 โครงการ หนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการผลิต และให้สินเชื่อเพื่อยกระดับแปรรูปมันด้วยเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมปล่อยกู้ฉุกเฉินป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติจากการประชุมในวันที่ 20 ก.ย. 60 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินงาน “โครงการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61” จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2560/61 โดยสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สมาชิกสหกรณ์การเกษตร หรือเกษตรกรทั่วไปผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เพื่อพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินสนเชื่อรวม 2,300 ล้านบาท ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ นับแต่วันที่ ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โดยคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร 4%ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสด มันเส้นจากเกษตรกร และ/หรือแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 –  31 พ.ค. 61 โดยคิดดอกเบี้ยจากสถาบันเกษตรกร ในอัตรา 1%  ต่อปี เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้

3. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง ปี 2560/61 เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชน) เพื่อยกระดับมาตรฐานในการผลิต รวบรวม แปรรูป และจัดเก็บมันเส้น แป้งมันคุณภาพ โดยสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการเพาะปลูก และแปรรูปมันสำปะหลัง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเดิม วงเงินกู้ เกษตรกรรายคนไม่เกินรายละ 1ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 1,000 ล้านบาท ระยะการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 โดยคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราปกติตามชั้นลูกค้าของเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ลบด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ 

4. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครัวเรือนและลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกร เป้าหมายจำนวนเกษตรกร 500,000 ราย วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 โดยคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร เพียงอัตรา 0.5% ต่อเดือนหรือ 6% ต่อปี