ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« October 2018 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

พาณิชย์ MOU ภาคอุตสาหกรรมเอทานอลรับซื้อมันเส้นจากเกษตรกร หวังตรึงราคามันสำปะหลัง รองรับผลผลิตปี 60/61 [ข่าววันที่ 24 มิ.ย. 2560] (ที่มาข่าว: TNN THAILAND 24 HOURS)

 วันนี้ (23มิ.. 60) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการรองรับผลผลิตฤดูการผลิตปี 2560/61 ว่า ได้หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหรือระเบียบที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตและจำหน่ายเอทานอล เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้มีการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมเอทานอลเพิ่มขึ้น โดยได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อเชื่อมโยงรับซื้อมันเส้นสะอาดจากเกษตรกรแล้ว และยังได้หารือผู้ประกอบการแปรรูป เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ มันสำปะหลัง รวมทั้งผลักดันให้มีการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรจะขายได้ในราคาสูงกว่าปกติหลายเท่า

ส่วนกรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา มีหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำนั้น กระทรวงฯ ได้ขอความร่วมมือให้โรงแป้งและโรงงานเอทานอลรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในราคาที่เป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้มีมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมาโดยตลอด โดยรัฐบาลปัจจุบันมุ่งเน้นบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยรวมของไทย และรักษาเสถียรภาพราคาโดยไม่มีการแทรกแซงหรือบิดเบือนกลไกตลาด อาทิ การลดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดมันสำปะหลังโดยให้มีการเชื่อมโยงตลาดมันเส้นสะอาดของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร กับโรงงานเอทานอล ผู้ค้า/ผู้ส่งออก มันสำปะหลัง สหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังนอกเหนือจากการจำหน่ายผลผลิตในรูปหัวมันสดเพียงอย่างเดียว รวมทั้งสร้างอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตและสามารถกำหนดราคาขายได้ด้วยตนเอง ส่วนการขยายตลาดแป้งมันได้ขยายตลาดแป้งมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูงไปตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น ตลอดจนจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ซื้อต่างประเทศ

ขณะเดียวกันได้กำหนดมาตรการนำเข้า-ส่งออก เพื่อเป็นเครื่องมือรักษาระดับราคามันสำปะหลัง โดยมาตรการนำเข้า กระทรวงฯ กำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า คือ ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า (หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสุขอนามัยพืชมาตรฐานสินค้าและต้องนำเข้ามาทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชหรือที่อยู่ในเขตอำนาจของด่านตรวจพืช รวมถึงต้องรายงานการนำเข้า สำหรับมาตรการส่งออกในช่วงเดือน ม..-เม.ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องมีสต็อกในครอบครองในอัตราส่วน 1.5:1 โดยผู้ส่งออกต้องมีสต็อก 1.5 ส่วน จะสามารถส่งออกได้ 1 ส่วนเพื่อให้ผู้ส่งออกช่วยดูดซับอุปทานภายในประเทศ