ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« October 2018 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

โคราช เพิ่มองค์ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หวังเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต [ข่าววันที่ 31 พ.ค. 2560] (ที่มาข่าว: สยามรัฐ)
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเป็นอันดับ 3 รองจากข้าว และยางพารา รวมทั้งยังเป็นพืชที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลก

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเป็นอันดับ 3 รองจากข้าว และยางพารา รวมทั้งยังเป็นพืชที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน และประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ โดยจะเป็นผู้นำด้านการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของโลก และมีเป้าหมายจะสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 5 ตัน/ไร่ในปี 2562 และ 7 ตัน/ไร่ ในปี 2569 โดยให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 8.5 ล้านไร่ ที่จะดำเนินการในด้านการผลิต และที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้อนุมัติโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจมันสำปะหลัง และลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ปลูกมันสำปะหลังให้ได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตมันสำปะหลัง โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 สหกรณ์ ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลำตะคอง จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด 6.สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด และ7.สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด เพื่อสร้างกลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายมันสำปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา และให้สหกรณ์วางแผนการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดในประเทศ